Afdækning

Grønlands forsoningskommission skal afdække kultur- og samfundsmæssige udfordringer i samfundet, der afstedkommer spændingsforhold som følge af den koloniale arv. Til dette arbejder kommissionen målrettet ud fra de to overordnede indfaldsvinkler:

  1. Interne sociologiske problemstillinger.
  2. Historisk udvikling og kulturel interaktion i Grønland samt mellem Grønland og Danmark.

Idet kommissoriet peger på, at forsoningsprocessen skal bidrage til, at viden om samfundsforhold og forståelse borgerne imellem forøges, har forsoningskommissionen valgt, at den historiske afdækning skal kombineres med indsamling af befolkningens egne narrative historier. Sociale og kulturelle faktorer har en rolle i udformningen af, hvordan folk fortolker, husker og genkalder sig begivenheder. Grønlands forsoningsproces har således bl.a. til formål at forbedre relationerne imellem forskellige befolkningsgrupper ved at øge forståelsen af historien og kulturen. Dette kan ske gennem tre faser:

  1. Få en forståelse for fortiden.
  2. Tage ansvar for nutiden.
  3. Arbejde sammen for at sikre en bedre fremtid.

Uenighed eller forskellige forståelser af og om fortiden kan gøre det svært at arbejde frem mod en forsoningsproces. Det er derfor vigtigt for forsoningskommissionen at høre folks fortællinger, hukommelse og nutidige oplevelser, så de bliver fortalt sideløbende med, at der laves faghistoriske studier og samfundsfaglige studier. Forskellige syn på historien kan komplementere hinanden, og sådan en proces kan resultere i, at alle medlemmer af samfundet har mulighed for at forstå, hvordan fortiden både former og er formet af befolkningens forskellige identiteter.